Allmänna Villkor

FÖRKLARING

Buster Aktiebolag (Org.Nr. 556324-9852) producerar och ansvarar för bokningstjänsten och varumärket Booksome® Hotel och det är Buster Aktiebolag (“Leverantören”) du sluter avtal med.

Avtalet möjliggör för Kunden att tillgodose sig Leverantörens webbapplikation Booksome® Hotel liksom omkringliggande tjänster och uppdateringar av systemet (samlat benämnt “Tjänsten”).

Nedan följer de villkor som gäller för Tjänsten (”Villkor”). Genom att registrera ett konto på Booksome® Hotel (“Kontot”) och acceptera Villkoren blir användaren av systemet automatiskt kund (”Kunden”) och bunden till detta Avtal.

AVTALETS PERIOD OCH UPPSÄGNING

Avtalet gäller fr.o.m. det datum Kunden har godkänt “Allmänna Villkor” och under den tid Kontot är aktivt eller vilande.

Ett testkonto som passerat 30 dagar blir ett vilande konto. Ett konto är vilande i upp till 12 månader innan det tas bort. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort ett testkonto efter att 30 dagar har passerat.

Kunden har rätt att säga upp detta avtal och tillhörande tjänster med omedelbart upphörande. Tjänsten förblir då aktiv till sista dagen för fakturerad månad.

Enligt detta avtal ska uppsägning av Tjänsten ske skriftligen med underskrift av firmatecknare. Uppsägningen ska då innehålla företagsuppgifter, kundnummer (finns under Konto då man är inloggad på Tjänsten) och vilken tjänst man önskar säga upp. Uppsägningen skickas till Booksome®, C/O Buster AB, Kyrkogatan 22, SE-411 15, Göteborg.

Leverantören har rätt att omedelbart säga upp detta avtal och tillhörande tjänster om Kunden i något hänseende bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftligt påpekande därom, eller om Kunden försätts i konkurs eller beläggs med näringsförbud. I annat fall är uppsägningstid en månad från Leverantörens sida.

AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

Leverantören skickar första dagen varje kalendermånad ut en faktura till Kundens angivna faktureringsadress. Av denna framgår period för Tjänsten och det belopp som Kunden ska betala och vid vilket datum betalningen ska vara Leverantören tillhanda. Kunden skall till Leverantören betala utställd faktura inom 30 dagar från och med utskriftsdatum. En påbörjad (förnyad) tjänst återbetalas inte av Leverantören.

Vid utebliven betalning från Kunden till Leverantören äger Leverantören rätt till påminnelseavgift enligt lag. Följer inte Kunden betalningsvillkoren så har Leverantören rätten att stänga ner Tjänsten för Kunden.

Leverantören äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal och kommer i så fall skriftligen via e-post att underrätta Kunden om detta. Kunden kan efter sådan underrättelse betala med befriande verkan till förvärvaren av Leverantörens rättigheter.

SUPPORT

Inom tjänsten Booksome® Hotel ingår förvaltning och support för bokningssystemet (“System Support”). System Support omfattar support om systemet inte agerar korrekt eller är oåtkomligt. System Support täcker inte hjälp med redaktionellt arbete eller annan konsultation. Leverantören förbehåller sig rätten att fakturera Kunden support som faller utanför ramen för System Support. Leverantören måste informera Kunden om support inte ingår i System Support.

Tjänsten Booksome® Hotel Business täcker hjälp med redaktionellt arbete och konsultation för att öka intäkt via direktbokningar (“Business Support”). Gäller upp till 2 timmar konsultation per kalendermånad. Timmar från föregående eller tidigare månad kan ej nyttjas retroaktivt. Leverantören bedömer tiden för konsultation och måste meddela Kunden då tid för support är uppbrukad om mer support efterfrågas. Kunden kan komma överens om lösa timmar för support med Leverantören och då enligt gällande timpris. Leverantören förbehåller sig rätten att neka support utanför tidsramen av vad som ingår i Business Support.

Business Support ingår också i tjänsten Booksome® Hotel inAdvance där samma villkor gäller.

PRISLISTA

Leverantören äger rätt att fakturera Kunden för användning av Tjänsten enligt gällande prislista på Booksome.se eller angiven offert.

Samtliga priser är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra avgifter.

Om prisförändringar sker så skall Leverantören meddela Kunden elektroniskt senast en månad innan prisförändringarna träder i kraft.

Leverantören förbehåller sig rätten att vid extrem förändring av skatt eller annan statlig skyldighet höja Tjänstens kostnader. Detta gäller även extrem förändring av valutakurs.

KUNDENS ANSVAR

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Leverantörens servers. Kunden ansvarar också för sitt Konto och dess inloggningsuppgifter samt anställd eller tredje part som via Kunden får tillgång till Kundens Konto.

Kunden ansvarar ensam för att inte använda material som klassas olagligt och för skadeståndsanspråk som eventuellt kan riktas mot Kunden från tredje part/person på grund av det innehåll som Kunden använder vid nyttjandet av Tjänsten.

Kunden är ensam ansvarig för allt material som Kund lägger upp, också för länkade objekt, som tillhandahålls genom Tjänsten. Kunden är ansvarig för att Personuppgiftslagen, Upphovsrättslagen, samt att övrig svensk lagstiftning följs.

Kunden ansvarar för sitt eget arbete i Tjänsten d.v.s. den tid Kunden själva eller via tredje part tar för att hantera Tjänsten. Kunden har inte rätt till ersättning eller skadestånd ens om Leverantören avslutar Kundens avtal.

Kunden ansvarar för sin hantering i bokningsplattformen. Uppkommer fel som kan härledas till felaktig eller skadlig användning så har Leverantören rätt att enligt gällande timpris ta betalt för den tid det tar att återställa bokningsplattformen.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Leverantören. Det är dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Leverantören för eget personligt bruk.

Kunden ansvarar ensamt för att informationen som laddas upp eller läggs in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller bryter mot lag eller annans rätt.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar för prestanda vad gäller hosting, drift och säkerhet. Bokningsplattformen förfogas endast på internet. Leverantören har rätt att kontrollera en Kunds bokningsplattform om Tjänstens prestanda kräver detta. Leverantören kontrollerar inget material som Kund lägger upp i Tjänsten. Om misstanke om att Kunden bryter mot detta avtal kan Leverantören kontrollera Kundens information och material.

Leverantören är inte skadeståndsskyldig mot Kunden om tredje person gör intrång i Tjänsten och vanställer information eller gör annan skada. Leverantören ansvarar inte heller för avbrott som kan uppstå via tredje part eller problem som kan uppstå utanför Leverantörens kontroll. Leverantören ansvarar inte för förlust av Kundens data. Leverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta ekonomiska förluster eller skador kopplat till Tjänsten. Avbrott i Tjänsten som är längre än 1 dygn (24 timmar) kan ersättas om Kunden kontaktar Leverantören och kräver ersättning. Ersättning ligger då i motsvarighet till Tjänstens kostnad per dygn. Leverantören ansvarar för mätning av avbrott i Tjänsten.

UPPDATERINGAR AV BOKNINGSPLATTFORMEN

Leverantören kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Leverantören försöker att alltid meddela Kunden om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbplatsen och via e-post på den adress som Kunden angivit för registrering hos Tjänsten. Leverantören förbehåller sig dock rätten att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar och förordningar.

ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH UPPGIFTER

Leverantören samlar in och behandlar företag- och personuppgifter vid användning av Tjänsten.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

Leverantören förbinder sig att inte delge information som tillhör Kunden och finns på Kundens konto till annan än myndigheter.

ÖVERLÅTANDE AV BOKNINGSPLATTFORM

Kunden har rätt överlåta sitt Konto. Den nya ägaren av Kontot tar då över alla förpliktelser vad gäller avtal, avgifter och betalningsvillkor.

Kunden ska kontakta Leverantören om överlåtelse av konto. Leverantören tillhandahåller underlag för överlåtelse.

Leverantören förbehåller sig rätten att inte godkänna den nya kunden.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsten och allt material på webbplatsen är skyddat under svensk och internationell immaterialrätt.

COOKIES

En cookie (kaka) är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används för att underlätta för användaren av tjänsten.

Booksome® Hotel använder cookies vid inloggning och för viss hantering av data i formulär.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker lägga till en cookie på din dator.

Viktigt! Om du stänger av cookies i din webbläsare kan du inte logga in i Booksome® Hotel.

FORCE MAJEURE

Leverantören är enligt detta avtal inte ansvarig i den utsträckning uppfyllandet av avtalet hindras av force majeure. Om Leverantören ej kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure under mer än 1 månad, ska Kunden vara berättigad till att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen av parterna har något ansvar gentemot den andra när avtalet sagts upp som ett resultat av force majeure.

EXPONERING AV VARUMÄRKE

Leverantören förbehåller sig rätten att visa sitt varumärke i alla delar av tjänsten samt att länka till sidor som är kopplade till tjänsten.

MEDDELANDEN

Skriftliga meddelanden från Leverantören till Kunden avfattas på svenska och sänds per e-post till den adress Kunden angivit genom Tjänsten. Meddelande som har sänts till Kunden ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

TVIST

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

ÖVRIGT

Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Leverantören har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalet.